Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017

Home / Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017

«ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

AΡ. Μ. Α.Ε. : 16813/73/Β/88/13.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή
και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Αποκορώνου, Δημοτική – Τοπική
Κοινοτητά Λιτσάρδας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:
1. Υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα
εταιρική χρήση 1/1/16-31/12/16.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων
(ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων – πίνακας διαθέσεως
αποτελεσμάτων και προσάρτημα).
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για τη δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.
4. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική
χρήση 01/01/17 ως 31/12/17 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Παν ότι άλλο ήθελε προταθεί για τη λήψη αποφάσεων.
Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,
πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της
εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της
Ελλάδος και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων στα
γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λιτσάρδα, 18/08/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο