Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2020

Home / Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2020

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16813/73/Β/88/13

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 75006558000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 27η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Περιφερειακή ενότητα Χανίων, Δήμο Αποκορώνου, Δημοτική – Τοπική Κοινότητα Λιτσάρδας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού  θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

«Εκλογή νέου  Διοικητικού Συμβουλίου»

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λιτσάρδα, 6 Ιουλίου 2020

Για την ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ