Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Home / Γενικές Συνελεύσεις / Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16813/73/Β/88/13

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 75006558000

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 15η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Περιφερειακή ενότητα Χανίων, Δήμο Αποκορώνου, Δημοτική – Τοπική Κοινότητα Λιτσάρδας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού  θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Λήψη απόφασης για την πώληση ακινήτου, ιδιοκτησίας της εταιρίας.

 

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  

 

Λιτσάρδα, 20 Οκτωβρίου 2021

 

Για την ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

gs.polyrhnia2021