Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

Home / Γενικές Συνελεύσεις / Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16813/73/Β/88/13

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 75006558000

 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Περιφερειακή ενότητα Χανίων, Δήμο Αποκορώνου, Δημοτική – Τοπική Κοινότητα Λιτσάρδας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή των εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών για τη λήξασα εταιρική χρήση 1/1/21-31/12/21.
  2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων – πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα).
  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.
  4. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01/22 ως 31/12/22 και καθορισμός της αμοιβής τους. 
  5. Παν ότι άλλο ήθελε προταθεί για τη λήψη αποφάσεων.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  Λιτσάρδα, 27 Ιουλίου 2022

 Για την ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ